نتیجه جستجو

اصول نگارش طرح کسب و کار با تاکید بر کسب و کار اینترنتی
اصول نگارش طرح کسب و کار با تاکید بر کسب و کار اینترنتی
محمدجواد نائیجی ، عاطفه امیدوار
70,000 تومان