نتیجه جستجو

مبانی تربیت بدنی و ورزش
مبانی تربیت بدنی و ورزش
دبورا آ.وست،چارلز آ.بوچر
295,000 تومان
مدیریت سازمان های ورزشی
مدیریت سازمان های ورزشی
لقمان کشاورز،ابوالفضل فراهانی
219,000 تومان
ارتباطات عمومی در ورزش
ارتباطات عمومی در ورزش
حمید قاسمی
99,000 تومان
حقوق ورزشی
حقوق ورزشی
ابوالفضل فراهانی
139,000 تومان
مدیریت رویدادهای ورزشی،تفریحی و جهانگردی
مدیریت رویدادهای ورزشی،تفریحی و جهانگردی
چرلی مارلن،لری جی.آدامز
129,000 تومان
قدرت و توان در ورزشکاران جوان
قدرت و توان در ورزشکاران جوان
اوری فایگن بوم،واینی وسکات
229,000 تومان
تربیت بدنی در مدارس (اصول،مفاهیم،کاربردها)
تربیت بدنی در مدارس (اصول،مفاهیم،کاربردها)
الهه عرب عامری،سعید کوثری
159,000 تومان
بازی کثیف (توطئه قطری برای خرید جام جهانی)
بازی کثیف (توطئه قطری برای خرید جام جهانی)
جاناتان کالورت،هایدی بلیک
90,000 تومان
ورزش و سلامت در فرهنگ ایرانی
ورزش و سلامت در فرهنگ ایرانی
محمد دریایی
38,000 تومان